Výkonové hořáky

Výkonové hořáky

První brněnská strojírna Třebíč je dlouholetým výrobcem a dodavatelem hořáků a příslušenství pro spalování kapalných a plynných paliv v širokém rozsahu aplikací, především však pro parní a horkovodní kotle.

ROZDĚLENÍ VÝKONOVÝCH HOŘÁKŮ

 • Podle paliva
  • Hořáky na kapalná paliva
  • Hořáky na plynná paliva
  • Kombinované hořáky
 • Podle použití
  • Výkonové
  • Zapalovací a stabilizační
  • Speciální
 • Podle výkonu
  • 4 ÷ 80 MW
 • Podle provedení
  • V samostatné vzduchové skříni
  • Ve společné vzduchové skříni (platí pro uspořádání několika hořáků)
technické parametry

VSTUPNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Hlavní palivo kapalné
  lehký, střední a těžký topný olej, topná nafta, spalitelné rafinérské produkty
 • Hlavní palivo plynné
  zemní plyn, svítiplyn, degazační, koksárenský a vysokopecní plyn, bioplyn, odpadní plyny
 • Spalovací vzduch
  teplota 20 ÷ 300 °C, přetlak proti spalovací komoře při jmenovitém výkonu 1,6 ÷ 2,5 kPa, množství v závislosti na výkonu hořáku a druhu paliva
 • Zapalovací palivo
  plynná fáze PB resp. zemní plyn o tlaku 50 ÷ 80 kPa, svítiplyn resp. koksárenský plyn o tlaku min. 4 kPa, množství max. 15 Nm3/hod - krátkodobě
 • Tlakový ovládací vzduch
  čistý, suchý, o přetlaku 0,6 MPa, množství max. 2Nm3/hod - krátkodobě
 • Elektrická energie
  jištěné přívody 3f 400/230V, 50 Hz pro elektromotory, 1f 230V, 50 Hz pro akční členy hořáku. UPS v případě požadavku udržení provozu při krátkodobém výpadku el. Energie. Příkony podle výkonu a provedení hořáku a parametrů paliva.
 • Rozprašovací pára pouze pro olejové hořáky s parním rozprašováním, přetlak 0,6 ÷ 1,2 MPa, mírně přehřátá
 • Pára
  pro ohřev kapalného paliva na viskozitu potřebnou pro optimální rozprášení


VÝSTUPNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Tepelný výkon
  dle zadání v rozsahu 4 ÷ 80 MW. Hořáky se dodávají v provedení s automatickou regulací, kde je výkon řízen na základě vyhodnocování požadovaných veličin, například tlak páry, teplota vody atd. Řízení poměru paliva a vzduchu je zabezpečeno elektronickou vazbou.
 • Regulační rozsah
  25 ÷ 100% pro hořáky plynové a olejové s parním rozprašováním, 33-100% pro hořáky olejové s tlakovým rozprašováním.
 • Součinitel přebytku vzduchu
  1,05 pro jmenovitý výkon hořáku


PODKLADY PRO DODÁVKU HOŘÁKU


Návrh hořáku a příslušenství provádí konstrukční oddělení PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Pro konstrukční návrh je nutno brát v úvahu velký počet faktorů týkajících se konkrétního spotřebiče, paliva a dalších požadavků na provoz. Z těchto faktorů konstrukce hořáku vychází.

Mezi základní patří:

 • Umístění spotřebiče (lokalita z hlediska zákonných norem, předpisů, případně vyhlášek, které specifikují nároky na bezpečnost provozu, emisní limity atd.)
 • Typ spotřebiče, jeho velikost, parametry, geometrické uspořádání
 • Charakteristiky spalovacího prostoru zejména velikost a geometrické uspořádání
 • Parametry spalovacího vzduchu
 • Vlastnosti a složení paliva
 • Počet a umístění hořáků na spotřebiči
 • Způsob a směr přívodu vzduchu, typ hořákové skříně
 • Provozní podmínky
 • Další požadavky zákazníka


POUŽITÍ

Výkonové hořáky jsou vyráběny ve verzích pro kapalná paliva, plynná paliva, nebo jako kombinované hořáky. Jejich použití je možné ve výkonových aplikacích, pro zapalování a stabilizaci, nebo pro jiné speciální aplikace. Dále je možná instalace několika hořáků do společné vzduchové skříně.


DOKUMENTACE

Kromě obvyklé montážní a dodávkové dokumentace vydáváme prohlášení o shodě výrobku s technickými požadavky ve smyslu zákona č.22/1997 sb a patřičných nařízení vlády.

EMISE
 
Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí dané vyhláškou č. 117/1997 Sb. ze dne 12.5.1997 k zákonu č. 309/1991 Sb.

Member of