Hořák zbytkového bioplynu

Hořák zbytkového bioplynu

FLÉRA NTF

Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. vyrábí, instaluje a zajišťuje servis atmosférických flér typu NTF, které slouží ke spalování přebytečného bioplynu (resp. jiných hořlavých plynů) převážně v případech nouzového odstavení hl. spotřebičů (kogeneračních jednotek).

technické parametry
TECHNICKÝ POPIS FLÉRY:

Provoz fléry je plně automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze občasný dohled.
Fléra NTF je jednovýkonová s možností seřízení průtoku plynu a spalování odbornou servisní službou. Regulace probíhá systémem zapnuto-vypnuto, spotřeba plynu je dána dobou hoření na základě externích signálů (většinou procentuálního zaplnění nebo tlakových poměrů v zásobníku plynu).
Spalování ve fléře probíhá s přisáváním spalovacího vzduchu z okolního prostředí. Existence plamene je kontrolována hlídačem plamene – ionizační elektrodou.
Průtok plynu je ovládán elmg. ventilem (2 ventily u větších typů) splňující požadavky EN-161 a ATEX a dále koncovým spínačem (vyhodnocuje uzavření ventilu před startem). Dále je přívod plynu opatřen protiexplozní deflagrační pojistkou.
Zapalovací cyklus hořáku a kontrolu blokád řídí automatika, která je umístěna v samostatné elektroskříni na nosném sloupu fléry. V případě požadavku je možno ji umístit dále od fléry mimo oblast zón s nebezpečím výbuchu.

POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ

- umístění 15 m od nadzemních objektů
- zhotovení beton. základu, přívodu plynu (hl. ruční uzávěr, filtr), jištěného přívodu el. energie, blokád a signálů MaR (vč. revizí) 
- bioplyn zbavený vlhkosti (odběr za chladičem, vyspádované korozi odolné potrubí s odvodněním po trase v nejnižších bodech a před flérou)

Typy - Výkonová řada:
NTF  80, 110, 260, 350, 500, 850, 1100  m3/h

PALIVO - bioplyn:
- nízkotlak 5 kPa (±10 %)
- min. obsah 40 % CH4
V případě jiných plynů nebo tlakových poměrů je nutno konstrukci dopředu konzultovat s výrobcem.

Základní technické parametry:
- spalované množství odpadního bioplynu 80÷1100 m3/h
- 1NPE~ 50 Hz, 230 V/TN-S (příp. TN-C), el. příkon do 1 kW
- výška  4,5 - 5 m

STANDARTNÍ ROZSAH DODÁVKY:
- plynové armatury (elmg. ventil s koncovým spínačem, deflagrační pojistka)
- nosný stojan s odvodňovacím kohoutem a směšovací hlavicí
- plášť („komín“) s regulačními klapkami spalovacího vzduchu, hlídačem plamene a zapal. elektrodami
- skříň elektroinstalace s řídící automatikou hořáku a zapalovacím transformátorem
- kotvící lana
- elektrokabeláž
- technická dokumentace

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU:
- plynové armatury (filtr, ruční uzávěr,  manometr ... )
- plynové dmychadlo v Ex provedení s frekvenčním měničem a tlakovým čidlem
- ohřev plynového ventilu topným kabelem
- stabilizační hořák na  propan nebo zemní plyn s příslušenstvím

fotogalerie
Member of