Hořák zbytkového bioplynu

Hořák zbytkového bioplynu

FLÉRA F

ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKŮ

Spalování zajišťují automatické plynové hořáky řady APH-M, spalující nízkotlaký a středotlaký propan, propan-butan, bioplyn, kalový a degazační plyn. Hořáky splňují technické požadavky ČSN EN 676, ČSN 07 5801 a je možné je použít pro široké spektrum spalovacích a technologických zařízení. Hodnoty emisí nepřekračují limity stanovené nařízením vlády č. 352/2002 Sb. V návaznosti na požadavek zákona č. 22/1997 Sb.bylo nezávislou autorizovanou osobou (AO 202) provedeno posouzení shody s vybranými normami a tech. předpisy a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě.

Chod hořáků je plně automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze občasný dohled. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu. Konstrukčně jsou hořáky řešeny jako blokové, tzn. že ventilátor dodávající spalovací vzduch je obsažen přímo v tělese hořáku.

Chlazení spalovací komory je řešeno vzduchem vháněným ventilátorem do spirálové komory okolo pláště spalovacího prostoru.

 • Spalované médium: bioplyn
 • Provozní přetlak: 3,0 (1,5-5)kPa, resp. 20 (5-50) kPa
 • Výkon zařízení: 80, 110, 260, 500 m3•hod-1 při přetlaku 2,0 kPa
 • Max. tepelný výkon: dle typu
 • Spalovací vzduch: hořák přetlakový
 • Zapalování plamene: vysokonapěťovou jiskrou
 • Hlídání plamene: ionizační elektrodou
 • Způsob regulace: skoková – dle požadovaného výkonu z příchozích
 • signálů z nadřazeného systému
 • Rozvodná soustava: 3 PEN 50 Hz, 400V/230 V
 • Instalovaný příkon: dle typu
 • Ochrana: před dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41

POUŽITÍ

Fléry slouží ke spalování odpadových plynů, nebo plynů přebytečných při odstávce kogeneračních jednotek. V tomto zařízení lze spalovat například bioplyn, skládkový nebo kalový plyn.

PODMÍNKY PRO INSTALACI

Předpokladem pro provoz a správnou funkci zařízení je splnění následujících podmínek:

 • zhotovení betonového základu
 • přivedení plynového potrubí k zařízení, jeho spádování,
 • ukončení potrubí uzavíracím orgánem s možností odvzdušnění
 • připojení zařízení k plynovému potrubí
 • zajištění přívodu elektrické přípojky
 • provedení výchozí revize plynového a elektrického zařízení
 • odvzdušnění a vpuštění plynu do přívodního plynového potrubí

Montáž zařízení smí provádět osoba s oprávněním k montáži plynových a elektrických zařízení.
Zprovoznění zařízení provede pracovník dodavatele, pokud budou splněny shora uvedené podmínky.


DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
Zařízení sestává z následujících částí:

 • zapalovací a stabilizační hořák s elektricky ovládaným uzávěrem plynového ústí
 • hořáková skříň s chladícím ventilátorem
 • spalovací komora s izolačním krytem
 • nosný rám
 • řídící jednotka s rozvaděčem pro připojení nutných elektrických zařízení
 • plynová trať


Záruční doba je 24 měsíců od uvedení do provozu v případě, že uvedení do provozu a seřízení provede oprávněná servisní služba,  ne déle však než 27 měsíců ode dne prodeje.


SERVISNÍ SLUŽBA
Servis hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je zajištěn jak vlastním servisním oddělením společnosti, tak sítí smluvních servisních partnerů.

technické parametry
Typ fléry F 80 F 110 F 260 F500
Spalované množství - max. [m3·hod-1] 80 110 260 500
Tepelný výkon * [kW]        
Použitý hořák APH-M 04 PKN
(APH-M 04 PK)
APH-M 10 PKN
(APH-M 10 PK)
APH-M 16 PKN
(APH-M 16 PK)
APH-M25 PK
Vstupní přetlak plynu [kPa] 3 (1,5 – 5)
20 (5-50)
3 (1,5 – 5)
20 (5-50)
3 (1,5 – 5)
20 (5-50)
20(5-50)
Regulační rozsah 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 5
El.příkon [kVA] 1,8 2,0 3,5 5,5

* ......... při průměrné výhřevnosti 22 MJ.m(n)-3

fotogalerie
Member of